Algemene voorwaarden

Ik ben Anne, een business- en hypnose coach die in 2015 de eenmanszaak Anne Neijnens heeft opgericht. Ik help ondernemers om krachtig en vol vertrouwen te gaan staan voor wie ze zijn en wat ze te bieden hebben.

Wat goed dat je even de tijd neemt om mijn algemene voorwaarden door te lezen. Ik begrijp dat je niet heel enthousiast wordt van het moeten doorlezen van (weer) een set algemene voorwaarden. Toch is het belangrijk dat je even een kwartiertje van je tijd neemt om onze afspraken goed door te nemen. Zo verkleinen we de kans op misverstanden.

1 – Nog even kennismaken 

Nog even voorstellen: Anne Neijnens is een eenmanszaak, gevestigd in het mooie Tilburg aan de Tuinstraat 47-11 (5038 DA) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63194155. Mijn BTW nummer is NL002197131B23.

Ik houd van persoonlijke en informele samenwerkingen. Je mag me dan ook altijd even een berichtje sturen als je iets wilt vragen, melden of gewoon even iets wilt delen. 

Stuur me een e-mail: anne@anneneijnens.nl 

2 – Mijn kernwaarden 

Met mij samenwerken betekent ownen, samen de diepte in gaan, doorbraken creëren, leren vertrouwen en maatwerk. Jij staat altijd voorop.

3 – Anne, wat bedoel je precies? 

Ik heb mijn best gedaan om mijn algemene voorwaarden zo overzichtelijk mogelijk te houden. Sommige woorden komen in deze voorwaarden een speciale betekenis toe. In deze leeswijzer kan je terugvinden wat deze woorden nou ook alweer precies betekenen:

  • Ik, mij(n): de eenmanszaak Anne Neijnens, gevestigd in Tilburg aan de Tuinstraat 47-11 (5038 DA) en ingeschreven in de KvK onder nummer 63194155;
  • Jij, je, jou(w): de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ik een overeenkomst sluit of wens te sluiten, die geen consument is (de professionele opdrachtgever dus);
  • Schriftelijk: communicatie via de post, e-mail of app (een DM via Instagram bijvoorbeeld);
  • Wij, we, ons: jij en ik.

4 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die jij met mij sluit, op mijn aanbod en op alle (overige) werkzaamheden die ik voor jou verricht. Vloeit er uit de (originele) overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk uit? Mooi! Dan zijn deze algemene voorwaarden ook weer van toepassing.

Soms komt het voor dat we samen besluiten om het net allemaal wat anders te doen. Daarbij willen we dan afspraken maken die afwijken van deze voorwaarden. Deze afspraken zijn alleen geldig als ze ‘zwart op wit’ (schriftelijk dus) door ons zijn vastgelegd. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.

Hanteer je ook zelf algemene voorwaarden? Wees je er dan van bewust dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en door mij uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. We gaan dus samenwerken onder mijn voorwaarden.

5 – Durf je de reis met mij aan?  

Mijn aanbod is vrijblijvend en verplicht jou tot niets (tenzij in het aanbod iets anders staat). No worries, je zit echt nog nergens aan vast.

Hebben we een Doorbraak Gesprek gehad en wil je toch nog even nadenken over de samenwerking? Dan is het goed om te weten dat mijn aanbod maximaal 5 dagen geldig is. Als jij dus, bijvoorbeeld, 3 maanden later akkoord geeft, komt er geen overeenkomst tot stand. Natuurlijk kunnen we alsnog samen beslissen om een nieuwe overeenkomst aan te gaan.

Het is goed om je ervan bewust te zijn dat prijzen in mijn aanbod altijd exclusief BTW zijn.

Staat er een duidelijke fout (‘een kennelijke vergissing of verschrijving’) in mijn aanbod? Dan ben ik niet aan deze fout gebonden. Wat dacht je van een ietwat gênante typo waardoor jouw Next Level Hypnose Traject maar 114 euro zou kosten, in plaats van 1147,-?

Alleen de omschrijving van de diensten / digitale producten zoals vermeld in mijn aanbod en / of op mijn website is voor mij bindend. Dit betekent onder meer dat jij nadat je mijn aanbod hebt aanvaard, de opdracht niet zonder mijn toestemming kunt wijzigen.

Helaas kan ik de beschikbaarheid van digitale diensten en producten die op mijn website worden aangeboden, niet garanderen. Ik heb het recht om digitale diensten / producten op elk moment terug te trekken.

6 – Een goed begin is het… 

Ik mag om een vooruitbetaling vragen. Indien ik jou om een vooruitbetaling heb gevraagd, begin ik natuurlijk pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen. 

Voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met mij is dat je minimaal 18 jaar oud bent en volledig handelingsbekwaam wordt geacht.

De diensten die ik lever, zijn online diensten. Jij dient dan ook zelf te zorgen voor een goede internetverbinding en de benodigde apparatuur (zoals een laptop). Jij bent je ervan bewust dat de dienst(en) die ik lever geen geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) inhoudt. Bespreek psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

7 – Derde partijen 

Het kan voorkomen dat ik besluit om, zonder jouw toestemming, een derde partij in te schakelen. Bijvoorbeeld omdat een ander soms net die kennis heeft, die ik op dat moment mis. In dit verband zijn de artikelen 7:404; 7:407, lid 2 en artikel 6:76 van ons Burgerlijk Wetboek uitgesloten. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor het handelen (of nalaten) van deze derde.

8 – We gaan samenwerken!  

Gaaf, je bent akkoord gegaan met mijn aanbod en we gaan samenwerken. Ik lever mijn (online) diensten altijd op basis van een inspanningsverbintenis. Ik kan niet garanderen dat mijn diensten / digitale producten altijd en zonder onderbrekingen / vertragingen toegankelijk zullen zijn. 

Een Next Level Hypnose Sessie, Next Level Hypnose Traject, event of groepstraject is persoonsgebonden. Jij mag dit dus niet delen met anderen door – bijvoorbeeld – het verstrekken van jouw inlogcodes/link en / of de inhoud. Met “anderen” bedoel ik ook werknemers. Indien ik vermoed dat jij de (inhoud van een) Next Level Hypnose Sessie, Next Level Hypnose Traject, event of groepstraject met derden deelt of hebt gedeeld, mag ik besluiten om jou de (verdere) toegang te blokkeren.

Het is niet toegestaan de identiteit van een andere deelnemer bekend te maken zonder diens toestemming. Informatie die tijdens een sessie, traject of event wordt gedeeld, zal vertrouwelijk worden behandeld. Ik wil namelijk een veilige sfeer creëren voor alle deelnemers.

Jij krijgt toegang tot een online dienst / product zolang die online staat. Heb je toegang gekregen tot een online community? Dan krijg je toegang tot deze community zolang de community bestaat.

Ik mag de (inhoud van) een online dienst / product op elk gewenst moment wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging, dan wel aanvulling, geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding. Ik kan er bovendien voor kiezen om een dienst  / product – tijdelijk – buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs nodig is om bijvoorbeeld onderhoud te verrichten.

Wanneer je te laat komt voor een Next Level Hypnose Sessie, wordt de sessie ingekort.

Heb je een geldige reden om een Next Level Hypose Sessie te verzetten? Laat mij dit dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur van tevoren, weten door een e-mail te sturen naar anne@anneneijnens.nl. Als je een sessie mist zonder mij tenminste 24 uur van tevoren hiervan op de hoogte te stellen, zal de sessie door mij geannuleerd worden en kan deze niet opnieuw worden ingepland. Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

Je begrijpt dat het succes van een Next Level Hypnose Sessie, Next Level Hypnose Traject, event en / of groepstraject grotendeels afhangt van jouw inzet. Het is jouw verantwoordelijkheid om actie te ondernemen.

Next Level Hypnose Sessies worden op afstand uitgevoerd via Zoom.

Je begrijpt dat bij elektronische communicatie niet kan worden uitgesloten dat derden kennis kunnen nemen van onze sessie (en de inhoud daarvan). Wees voorzichtig met de informatie die je deelt.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, zal een traject of event geen doorgang vinden. Ik laat jou dit in ieder geval 7 dagen van tevoren weten. Natuurlijk zal ik het al door jou betaalde bedrag restitueren (binnen 30 dagen).

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software, data, documentatie, trainingsmaterialen, werkboeken, video’s, audio, opdrachten, en alle andere verstrekte materialen, berusten uitsluitend bij mij en / of mijn licentiegevers. Ik verleen jou hierbij een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de (inhoud van een) traject, training en / of event te gebruiken voor persoonlijke studiedoeleinden. Het is jou niet toegestaan deze software, gegevens, documentatie, trainingsmaterialen, werkboeken, video’s, audio, opdrachten, en enig ander materiaal te verveelvoudigen of te kopiëren, zonder mijn schriftelijke toestemming.

Je geeft mij toestemming om jouw bedrijfsnaam, merk en / of logo te gebruiken voor mijn promotionele doeleinden.

9 – Prijzen 

De prijs van mijn diensten en digitale producten is de prijs zoals vermeld op mijn website en / of in mijn aanbod, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing.

Betaling is verschuldigd op het moment dat de dienst of het digitale product wordt besteld of je akkoord gaat met mijn aanbod, tenzij wij anders overeenkomen.

Betaling voor producten / diensten die via de online shop geboekt kunnen worden, kan met iDEAL. In alle andere gevallen kan betaling plaatsvinden via bankoverschrijving: je moet wel betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Je gaat akkoord met elektronische facturering.

Indien je niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld als gevolg van stornering) zal ik je eerst op de hoogte stellen van de te late betaling en je een extra termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen. Indien je niet binnen deze extra termijn aan jouw betalingsverplichtingen voldoet, heb ik het recht om over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten die dit met zich meebrengt. Voorkomen dus!

Mijn prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zullen echter geen invloed hebben op een door jou al gedane bestelling. 

Je dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.

10 – Je hebt een klacht 

Ik ben altijd blij met feedback! Houd er wel rekening mee dat een klacht binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek moet worden ingediend. Als je niet binnen een redelijke termijn een klacht indient, vervalt jouw recht om te klagen.

Je ontvangt binnen 3 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht) een reactie op jouw klacht.

Als ik het met de klacht eens ben, kom ik zo snel mogelijk met een redelijke oplossing.

11 – Mijn aansprakelijkheid 

Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt tevens niet voor mijn rekening. Mocht ik aansprakelijk zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding het bedrag dat door mijn verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de verzekering. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, ben ik slechts aansprakelijk tot de factuurwaarde, met een maximum van EUR 1.000,-

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden vrijwaar je mij van alle aansprakelijkheid of claims die tegen mij zouden kunnen worden ingediend met betrekking tot jouw mentale en / of fysieke welzijn tijdens of na een Next Level Hypnose Sessie, Next Level Hypnose Traject, event of groepstraject, nu en in de toekomst. Mijn diensten zijn geen vervanging van medisch advies. Heb je vragen over jouw (mentale) gezondheid? Dan dien je dit altijd met jouw arts te bespreken.

De beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.

12 – Uit elkaar gaan 

Tenzij er in deze voorwaarden of elders iets anders is bepaald, gaan we zo uit elkaar: de overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, kan tussentijds niet door jou worden opgezegd. Ik kan van dit uitgangspunt afwijken, indien ik dit, gezien de omstandigheden, redelijk vind.

De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door zowel jij als ik op ieder gewenst moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, heb ik de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Reeds verrichte werkzaamheden mag ik bij jou in rekening brengen. Ik ben niet schadeplichtig in dit verband.

13 – Overmacht (‘force majeure’) 

Is er sprake van overmacht? Dan hoef ik mijn verplichtingen naar jou toe niet na te komen.

Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht wordt vaak ook wel ‘force majeure’ genoemd en is elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik mijn verplichten redelijkerwijs niet kan nakomen, zoals bij:

  • ziekte;
  • stakingen;
  • (internet)storingen, netwerkstoringen;
  • overheidsmaatregelen;
  • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Wanneer er sprake is van overmacht aan mijn zijde, heb ik de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Hierover zal ik jou natuurlijk wel op de hoogte stellen. Als nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de overeenkomst worden ontbonden door ieder van ons. Ik zal in zo een geval de reeds verrichte dienstverlening tot het moment van ontbinding in rekening brengen aan jou.

14 – Wijzigen van mijn voorwaarden 

Ik mag mijn algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. Indien het een ingrijpende wijziging betreft, stel ik jou hiervan natuurlijk op de hoogte. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan moet je dit binnen 14 dagen, nadat ik jou op de hoogte heb gesteld, aan mij laten weten. Doe je dit niet? Dan ga ik ervan uit dat je akkoord bent gegaan.

15 – Bevoegde rechter, toepasselijk recht 

Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen om de (digitale) tafel zitten met een goede kop koffie om naar een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we alsnog naar de bevoegde rechter. De rechtbank Zeeland-West-Brabant is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.

Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is, bij uitsluiting, het Nederlands recht van toepassing.

16 – Last but not least  

Mocht de bevoegde rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.

Ik mag mijn rechten overdragen aan anderen. Jij mag dat pas, nadat ik hiervoor mijn schriftelijke toestemming heb gegeven.

Gefeliciteerd, je hebt deze algemene voorwaarden helemaal doorgelezen. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking!